Hồ sơ pháp lý

CHÍNH SÁCH AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

 Với chính sách của VŨ VÂN ANH, công việc phải được thực hiện trong điều kiện an toàn và hiệu quả tại tất cả các công trường. An toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp được công ty xem là điều kiện tiên quyết trong tất cả các hoạt động của mình.

 Nguồn nhân lực  trong bộ máy tổ chứa của VŨ VÂN ANH được xem là tài sản quý giá nhất của công ty. Chúng tôi luôn xem an toàn lao động là ưu tiên hang đầu và đó là trách nhiệm của chúng tôi để đảm bảo rằng người lao động đựoc làm việc trong điều kiện an toàn và sứa khỏe.

 An toàn lao động trong các hoạt động của công ty được triển khai toàn diện trên cơ sở quan tâm chặt chẽ đến biện pháp thi công, thiết bị, có biện pháp khuyến khích và huấn luyện đối với tất cả người lao động.

An toàn lao động công trường được thực  hiện bằng việc đặt ra những tiêu chuẩn như hợp tác với khách hàng và các nhà thầu khác để thực thi những nguyên tắc hợp lý.

 Chính sách an toàn lao động của VŨ VÂN ANH là nhằm thu hút tất cả các lực lượng lao động cùng thực hiện, đánh giá và luôn cải tiến các quy định về an toàn lao động.Trách nhiệm và sự tham gia chính sách an toàn lao động ở tất cả mọi cấp độ trong công ty có nghĩa là mọi người lao động được làm chủ an toàn lao động và mong muốn thực hiện nó một cách có hiệu quả. Không một người lao động nào của công ty VŨ VÂN ANH bị bắt buộc làm việc trong một điều kiện không an toàn.

 An toàn lao động là trách nhiệm của tất cả mọi người. Tuy nhiên tiêu chuẩn an toàn lao động sẽ được thiết lập bởi cấp quản lý nhằm tạo ra một môi trường làm việc trật tự và an toàn. Các vấn đề về an toàn lao động mà công ty VŨ VÂN ANH áp dụng phải thiết thực, hiệu quả- an toàn và tuân thủ.